CO2 prestatieladder

Die keuze voor duurzaam zetten we vanzelfsprekend ook graag door in onze eigen bedrijfsvoering, waarin we ons volop inzetten voor een verdere verlaging van onze CO2-uitstoot. Op 15 augustus 2018 hebben we het CO2-Bewust certificaat, niveau 3 behaald. Na de in juli door TUV uitgevoerde audit is het certificaat afgegeven tot 15 augustus 2021. Met het behalen, én in stand houden, van dit certificaat laten we zien dat reductie van de CO2-uitstoot een belangrijk item is binnen ons beleid.

Beleid

We streven naar een continue verbetering van de energie-efficiency in onze bedrijfsvoering vanuit:
• onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor wat betreft het efficiënt omgaan met   grond- en hulpstoffen,
• de relevante (milieu) wet- en regelgeving, en
• het oogpunt van optimalisering van de bedrijfsvoering.

Het realiseren van de energiedoelstellingen bereiken we door een energiezorgsysteem op te zetten waarin:
• de energiestromen in kaart worden gebracht en worden bijgehouden,
• het energiegebruik systematisch wordt beoordeeld,
• energiebesparende maatregelen worden bepaald, gepland en uitgevoert,
• het resultaat van die energiebesparende maatregelen periodiek wordt beoordeeld, en waar nodig preventieve of correctieve acties worden ondernomen,
• geplande activiteiten ter verbetering van de energie-efficiency halfjaarlijks worden geactualiseerd, en
• het management periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang.

Inzake het realiseren van het energiebeleid streven we voortdurend naar:
• het meten, registreren en controleren van de verschillende energieverbruiksgegevens,
• het onderzoek doen naar de oorzaken van afwijkingen in energie-efficiency en het nemen van mogelijke preventieve maatregelen,
• het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving,
• het nemen van passende en rendabele maatregelen op het gebied van techniek, organisatie en gedrag,
• het actief betrekken van alle medewerkers bij de uitvoering van het energiebeleid, en
• het op natuurlijke momenten zorgvuldig beoordelen van energiezuinige alternatieven.

Reductiedoelstellingen

Wij hebben voor 2018 tot met 2020 de CO2 reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2 bepaald. De doelstellingen zijn per scope geformuleerd zoals vereist door het handboek CO2 Prestatieladder 3.0. De doelstellingen zijn relatief gemaakt om eventuele groei van de onderneming daarin mee te nemen. Voor de scope 1 is de doelstelling gerelateerd aan emissie van scope 1 in 2016, namelijk 678,88 ton CO2. Dit geeft per gereden kilometers 1,221 Kg CO2/KM. Onze doelstelling is dit jaarlijks t/m 2020 met 2% te reduceren. Voor de scope 2 is de doelstelling gerelateerd aan emissie van scope 2 in 2016 namelijk 156,48 ton CO2. Dit geeft per FTE 3,477 Ton CO2/FTE. Onze doelstelling is dit jaarlijks t/m 2020 met 1% te reduceren.

Certificaat en voortgangsrapportages

Wij hebben al verschillende maatregelen getroffen om de reductiedoelstellingen te behalen. In de onderstaande rapportages zijn deze, naast ook de maatregelen die nog genomen kunnen worden, terug te vinden.

Downloads

Halfjaarrapportage H1 2017 (Co2 Footprint & Reductie) 18 juli 2018

Jaarrapportage 2017 (Co2 Footprint & Reductie) 18 juli 2018

Halfjaarrapportage H1 2018 versie 11.06.2019

Jaarrapportage H1+H2 2018 versie 11.06.2019

Certificaat CO2 Prestatie Ladder

Milieu en Co2 programma en plan van aanpak 11.06.2019

Die keuze voor duurzaam zetten we vanzelfsprekend ook graag door in onze eigen bedrijfsvoering, waarin we ons volop inzetten voor een verdere verlaging van onze CO2-uitstoot. Op 15 augustus 2018 hebben we het CO2-Bewust certificaat, niveau 3 behaald. Na de in juli door TUV uitgevoerde audit is het certificaat afgegeven tot 15 augustus 2021. Met het behalen, én in stand houden, van dit certificaat laten we zien dat reductie van de CO2-uitstoot een belangrijk item is binnen ons beleid.

SKAO

Voor meer informatie over de Co2 prestatieladder verwijzen wij u door naar de onderstaande link.